Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht – waar ook het contractenrecht onderdeel van is – geeft aan wat de regels zijn in de rechtsverhouding tussen verschillende personen. Wanneer u bijvoorbeeld een pakje boter koopt in een supermarkt, is er juridisch gezien als sprake van een koopovereenkomst, hetgeen ook valt onder het verbintenissenrecht. Met een verbintenis is de schuldenaar verplicht om een prestatie te verlenen aan een schuldeiser.

Verbintenissenrecht onderdeel van het civiele recht

Het verbintenissenrecht maakt deel uit van het civiele recht en is het recht dat geldt tussen personen die partij zijn bij een verbintenis. Dit rechtsgebied is zowel op natuurlijke als op rechtspersonen van toepassing.

Wanneer is verbintenissenrecht van toepassing?

Een verbintenis kan voortvloeien uit de wet of uit een overeenkomst. Verbintenissenrecht is bijvoorbeeld van toepassing op afspraken die partijen samen hebben gemaakt. Deze afspraken kunnen zowel mondeling als schriftelijk gemaakt zijn.

Schriftelijk vastleggen van afspraken

Het schriftelijk vastleggen van een afspraak is echter wel aan te raden. Dan is achteraf voor iedereen duidelijker wat er is afgesproken. Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden.

Verbintenissenrecht advocaat

Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Nakoming van een verbintenis kan door elk van de partijen in rechte worden afgedwongen door middel van een procedure.

Op vordering van een partij kan de rechter de andere partij veroordelen tot nakoming van de verbintenis. Een dergelijke veroordeling levert een executoriale titel op, waarmee de gerechtigde zijn recht ook daadwerkelijk kan verwezenlijken.

Waarvoor kunt u mij inschakelen?

Om conflictsituaties te voorkomen is het goed om overeenkomsten op te stellen, zodat elke deelnemende partij weet wat zijn rechten en plichten zijn. Ik kan voor u onder meer de volgende overeenkomsten opstellen:

✔Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden (algemene voorwaarden
✔Huurovereenkomst
✔Geldleningsovereenkomst
✔Licentieovereenkomst
✔Onderhoudscontract
✔Automatiseringscontract
✔Koopovereenkomst
✔Managementovereenkomst
✔Franchiseovereenkomst
✔Vennootschapscontract
✔Distributiecontract

Houdt de andere partij zich niet aan de gemaakte afspraken in het contract en ontstaat er een conflict? Dan zorg ik ervoor dat u uw rechten kunt laten gelden door nakoming te eisen of schade te verhalen.

Neem contact met mij op

Ik adviseer u op een vakkundige en professionele manier in het geval van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in het naleven van de overeenkomst of een andere dwaling met betrekking tot de overeenkomst. Wilt u mij inschakelen? Bel 0317 – 74 02 49 of Neem direct contact op