Kwaliteitsverbetering

Het advocatenkantoor streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening van de advocaten en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden behandeld.

Interne klachtenregeling

Het kantoor staat open voor klachten. Als uitgangspunt heeft te gelden dat de direct betrokken advocaat op de eerste plaats verantwoordelijk is voor een juiste afhandeling van een klacht. De advocaat maakt aantekening van de klacht, waaruit duidelijk de zaak, de persoon en de aard van de klacht blijkt en brengt dit onder de aandacht van degene die verantwoordelijk is voor de zaak. Alle aantekeningen met betrekking tot de klacht worden gemaakt op een speciaal daartoe bestemd klachtenformulier waarop ook wordt aangegeven op welke wijze de klacht is opgelost.

De advocaat informeert de klachtencoördinator direct over het bestaan van een klacht, en probeert de klacht binnen 24 uur op te lossen. Wanneer de klacht niet direct kan worden opgelost, neemt de advocaat of de klachten coördinator contact op met de klager en meldt dat de klacht in behandeling is.
Alle klachtenformulieren worden zorgvuldig bewaard in een speciaal daarvoor bestemde map.

Klachtencoördinator

Het kantoor heeft mevrouw mr. M. (Malika) Krabben – Tmim als klachtencoördinator aangewezen. De klachtencoördinator heeft een actieve rol in de behandeling en afwikkeling van klachten. Waar mogelijk neemt de klachtencoördinator ook het initiatief tot het aandragen en formuleren van oplossingen ter voorkoming van klachten. Voorts zorgt de klachtencoördinator ervoor dat de afgesproken oplossingen c.q. verbeteringen worden omgezet in beleid en dat de advocaten hier uitvoering aan geven.

Informatie klachtenregeling

Clienten worden actief geïnformeerd over het bestaan een interne klachtenregeling. De advocaat besteedt hieraan aandacht tijdens het intakegesprek, en als bijlage bij de intake- en opdrachtbevestiging wordt de informatie over deze klachtenregeling gevoegd.