Algemene voorwaarden Grebbe Advocatuur

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Grebbe Advocatuur

gevestigd te Rhenen.

I. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Grebbe Advocatuur, gevestigd te Rhenen.
b. Cliënt: de contractspartij van Kantoor Grebbe Advocatuur.
c. Consument: Cliënt die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
d. Kantoor: Grebbe Advocatuur en/of de bij Grebbe Advocatuur werkzame personen die Grebbe Advocatuur bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënt inschakelt.
e. Honorarium: de financiële vergoeding (tijdevenredig of anderszins) die Grebbe Advocatuur voor de uitvoering van haar werkzaamheden met Cliënt is overeengekomen of die voor de betreffende werkzaamheden geldt.
f. Kantoorkosten: de vaste opslag op het Honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten.
g. Overeenkomst: de contractuele verhouding tussen Grebbe Advocatuur en Cliënt.
h. Partijen: Grebbe Advocatuur en Cliënt gezamenlijk.
i. Verschotten: de kosten die Grebbe Advocatuur in verband met de uitvoering van de Overeenkomst maakt, niet zijnde Honorarium of Kantoorkosten.
j. Derdengelden: gelden, niet zijnde een voorschot als bedoeld in artikel IV sub g, die Grebbe Advocatuur uit hoofde van een afspraak ten behoeve van de Cliënt en/of een wederpartij van de Cliënt onder zich heeft en op een bankrekening van haar Stichting Derdengelden GS Partners zijn bijgeschreven.

II. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestaande en toekomstige Overeenkomst, tenzij Partijen voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk anders overeenkomen.

III. Overeenkomst

a. De Overeenkomst komt pas tot stand, nadat Grebbe Advocatuur deze heeft aanvaard. Bij de aanvaarding kan Grebbe Advocatuur slechts worden vertegenwoordigd door aan Grebbe Advocatuur verbonden advocaten, in dit geval is de enige advocaat op dit moment mevrouw mr. M. Krabben – Tmim.
b. Cliënt stemt ermee in dat Grebbe Advocatuur de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laat uitvoeren door het Kantoor of zonodig door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.
c. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Grebbe Advocatuur zal Cliënt de inhoud van de Overeenkomst, processtukken, adviezen en andere al dan niet schriftelijke uitingen van Grebbe Advocatuur niet aan derden verstrekken, behoudens voor zover die zijn opgesteld of gedaan met de strekking die derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien. Cliënt zal er tevens voor zorgdragen dat derden van de in de vorige zin bedoelde informatie geen kennis kunnen nemen, tenzij die kennisneming verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst.
d. Cliënt stemt ermee in dat Kantoor digitaal met hem en met derden, waaronder eventuele tegenpartijen en hun raadslieden, correspondeert.
e. Zowel Cliënt als Grebbe Advocatuur is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

IV. Declaratie

a. Tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, is Cliënt voor de uitvoering van de Overeenkomst het Honorarium, vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting, verschuldigd.
b. Als het Honorarium tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van Grebbe Advocatuur bindend, tenzij Cliënt de onjuistheid van de urenopgave aantoont.
c. Verrichte werkzaamheden kunnen, als de uitvoering van de overeenkomst zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening worden gebracht.
d. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is Cliënt, behoudens schriftelijke andersluidende afspraak, Honorarium verschuldigd voor de door Kantoor reeds verrichte werkzaamheden. Dit Honorarium bestaat uit de door Kantoor reeds bestede, nog niet vergoede uren maal het geldende uurtarief van de medewerker(s) die de werkzaamheden heeft/hebben verricht.
e. Als de Overeenkomst wordt beëindigd voordat Kantoor de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid en de beëindiging aan Cliënt kan worden toegerekend, is Cliënt ongeacht andersluidende afspraken naar keuze van Grebbe Advocatuur verschuldigd het overeengekomen Honorarium dan wel een bedrag gelijk aan de door Kantoor reeds bestede uren maal het geldende uurtarief van de advocaat.
f. Het onder d. en e. genoemde Honorarium wordt vermeerderd met Kantoorkosten, Verschotten en omzetbelasting.
g. Grebbe Advocatuur is steeds gerechtigd van Cliënt betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt eerst verrekend met de slotdeclaratie in de desbetreffende Overeenkomst.
h. Grebbe Advocatuur is gerechtigd het tijdevenredige Honorarium per 1 januari van elk jaar aan te passen conform de door haar vastgestelde uurtarieven. Als sprake is van een verhoging van de uurtarieven binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te beëindigen. Van dit recht dient de Consument gebruik te maken binnen één maand na ontvangst van de eerste declaratie na verhoging van de uurtarieven. Indien de Consument de Overeenkomst beëindigt, zal het Honorarium worden berekend aan de hand van de niet verhoogde uurtarieven.
i. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van Cliënt komen.
j. Als de Overeenkomst bestaat tussen Grebbe Advocatuur en meer Cliënten, zijn al deze Cliënten hoofdelijk verbonden voor de verplichtingen uit deze bepaling en alle navolgende bepalingen.

 

V. Gefinancierde rechtsbijstand

a. Grebbe Advocatuur staat cliënten bij die in aanmerking komt op basis van de door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. Verwezen wordt naar de website van de Raad voor Rechtsbijstand, de organisatie die beoordeelt of een Cliënt  in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtshulp; www.rvr.org.
b. Indien voor Cliënt gefinancierde rechtsbijstand is aangevraagd en deze door de Raad voor Rechtsbijstand wordt verleend onder oplegging van een eigen bijdrage, dient deze eigen bijdrage te zijn voldaan binnen 14 dagen nadat Cliënt om betaling daarvan is verzocht. Indien deze bijdrage niet tijdig wordt voldaan zullen de werkzaamheden worden opgeschort dan wel worden beëindigd.
c. Het indienen van een aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand bij voornoemde Raad voor Rechtsbijstand wordt het aanvragen van een ‘toevoeging’ genoemd. Een toevoeging wordt slechts aangevraagd na overleg tussen Cliënt en Kantoor. Indien besloten wordt een toevoeging aan te vragen, is Kantoor bevoegd om een voorschot op de te verwachten eigen bijdrage en het te verwachten verschuldigde griffierecht te verlangen, alvorens de overeengekomen werkzaamheden (verder) worden verricht. Met andere woorden: de cliënt is zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen van dit voorschot en eventuele termijnen die door een te late betaling daardoor overschreden worden.
d. Indien naar aanleiding van een aanvraag tot toevoeging geen toevoeging wordt verleend en de Cliënt de opdracht handhaaft, wordt door Kantoor met de Cliënt afgesproken dat de werkzaamheden tegen het uurtarief worden verricht. Deze afspraak zal schriftelijk worden bevestigd. In dat geval is op alle verrichte werkzaamheden van toepassing hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald aangaande het honorarium en de verschotten.

VI.  Archivering van dossiers

a. Grebbe Advocatuur zal bij beëindiging van haar werkzaamheden voor Cliënt de van Cliënt afkomstige stukken en eventuele gerechtelijke stukken per gewone post retourneren en het dossier archiveren. Zij behoudt zich het recht voor gearchiveerde dossiers te vernietigen nadat 7 jaar na archivering zijn verstreken.  

VII. Betaling

a. Cliënt is alleen van zijn betalingsverplichting jegens Grebbe Advocatuur gekweten indien en voor zover hij het verschuldigde heeft overgemaakt op één van de bank- of girorekeningen ten name van Grebbe Advocatuur of van de met Grebbe Advocatuur gelieerde stichting derdengelden, dan wel in contanten betaalt aan één van de advocaten (tot het op het moment van betaling in de advocatuur en terzake algemeen aanvaarde/bepaalde maximum).
b. Cliënt is niet bevoegd het aan Grebbe Advocatuur verschuldigde te verrekenen met tegenvorderingen.
c. Betaling van declaraties van Grebbe Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is Cliënt van rechtswege in verzuim en is hij aan Grebbe Advocatuur een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de in hun verhouding geldende wettelijke rente.
d. Indien Grebbe Advocatuur tegen Cliënt die in verzuim is invorderingsmaatregelen treft, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die met die invordering verband houden ten laste van Cliënt met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
e. De betaling door of ten behoeve van Cliënt strekt ten eerste in mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de vervallen rente en tot slot in mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens Cliënt anders vermeld.

VII. Aansprakelijkheid

a. De aansprakelijkheid van Grebbe Advocatuur jegens Cliënt en derden voor schade, voortvloeiende uit of verbandhoudende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids- verzekering  in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot een bedrag van € 10.000 of, indien het door Kantoor Grebbe Advocatuur in rekening gebrachte Honorarium in de betreffende zaak hoger is, tot dat bedrag met een maximum van € 50.000, zo dat Honorarium ook daadwerkelijk  door Cliënt is voldaan.
b. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW zijn niet op de Overeenkomst van toepassing en kunnen derhalve geen grondslag voor aansprakelijkheid van Kantoor zijn.
c. Bij het inschakelen door Kantoor van derden en bij het gebruik door Kantoor van apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zal Kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Kantoor is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door Kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, niet aansprakelijk.
d. Indien een beroep van Kantoor op het bepaalde onder Xc. in rechte niet wordt gehonoreerd geldt in ieder geval de aansprakelijkheidsbeperking als omschreven onder Xa.
e. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Grebbe Advocatuur.  

IX. Geschillen

a. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen worden geschillen uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.
b.Grebbe advocatuur streeft ernaar dat cliënten tevreden zijn over de dienstverlening en zorgt ervoor dat klachten op een zorgvuldige en behoorlijke manier worden behandeld.
Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie legt u uw bezwaren eerst voor aan uw advocaat. Leidt het overleg met uw advocaat niet tot een oplossing, dan wordt uw klacht doorgeleid naar mevrouw mr. Emine Baldan Kaya. Zij zal binnen vier weken na binnenkomst de klacht in behandeling nemen en deze zo spoedig mogelijk afwikkelen. De klachtenbehandeling wordt altijd schriftelijk aan u bevestigd. Mocht de klachtenfunctionaris uw bezwaren naar uw mening niet bevredigend opgelost hebben, dan kunt u een klacht indienen bij de deken van de Orde van Advocaten Midden-Nederland. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten staat beschreven hoe de deken de klacht behandelt https://www.advocatenorde-middennederland.nl/75356/Leidraad dekenaal klachtonderzoek2021 def.pdf
Voor meer informatie over de Wet- en regelgeving advocatuur wordt verwezen naar de website van Midden Nederlandse Advocatenorde
https://www.advocatenorde-middennederland.nl)