VOG – verklaring omtrent het gedrag – Advocaat nodig?

VOG staat voor verklaring omtrent het gedrag. Een VOG is soms nodig voor het werk, als u bijvoorbeeld gesolliciteerd hebt voor een bepaalde baan of voor het verlengen van de jaarlijkse goedkeuring (bijvoorbeeld in de zorg, als ambtenaar, als leraar etcetera) verplicht voorgeschreven. Een VOG is eigenlijk een verklaring  waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het verrichten van een functie bij een toekomstige werkgever/opdrachtgever of . Om die reden wordt een VOG ook wel een verklaring van goed gedrag genoemd. Tegenwoordig hebben steeds meer mensen een VOG nodig, bijvoorbeeld indien men vrijwilligerswerk wenst te doen

Beoordelingskader VOG

Een VOG wordt niet zomaar verstrekt. Er gelden strenge eisen die worden beoordeeld voor het COVOG.

Centraal voor de beoordeling om een VOG af te geven, staat uw strafblad oftewel de justitiële documentatie, maar ook andere justitiële en strafvorderlijke gegevens kunnen bij de beoordeling worden betrokken. Het COVOG bekijkt of de feiten die op uw justitiële documentatie staan een risico vormen voor de samenleving en een belemmering vormen voor een behoorlijke uitoefening van de taak of werkzaamheden waarvoor u de VOG nodig heeft., alsook naar specifieke screeningsprofielen per functie.

Terugkijktermijn

Allereerst is van belang de terugkijktermijn.  De terugkijktermijn kan worden gesplitst in twee verschillende criteria. Het objectieve criterium, het subjectieve criterium en tot slot het rodedraadcriterium.

Objectieve criterium: terugkijktermijn

Hierbij wordt de aanvraag allereerst beoordeeld aan de hand van het objectieve criterium. Bij dit criterium wordt gekeken naar de geregistreerde feiten op de justitiële documentatie van de aanvrager binnen de terugkijktermijn. In beginsel wordt er gekeken naar de afgelopen 4 jaren, maar in sommige gevallen wordt over een langere periode teruggekeken.

Subjectief criterium

Wanneer de justitiële gegevens in de terugkijktermijn of daarbuiten aanleiding geven om op grond van het objectieve criterium de aanvraag voor een verklaring omtrent het gedrag te weigeren, dan is het COVOG verplicht om vervolgens nog een belangenafweging toe te passen. Gekeken wordt of uw belangen bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zwaarder wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming tegen het door middel van het objectieve criterium vastgestelde risico voor de samenleving.

Rodedraadcriterium

Zelfs indien u aan bovenstaande criteria voldoet, kan het COVOG een VOG nog soms weigeren op grond van het rodedraadcriterium en de bijzondere weigeringsgrond. Heeft u een VOG aangevraagd en krijgt u het voornemen tot afwijzing van uw VOG neem dan direct contact op met Grebbe advocatuur!

 

Belangenafweging

Vervolgens vindt er een belangenafweging plaats. Hiervoor is het van belang dat u, samen met een gespecialiseerde advocaat van Grebbe advocatuur, een zienswijze indient waarbij u in voldoende mate naar voren brengt dat uw belangen bij het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag zwaarder moeten wegen dan het belang van de samenleving bij bescherming.

Van belang is hierbij o.a. de afdoening van de strafzaak, het tijdsverloop, de hoeveelheid antecedenten, u ten tijde van het plegen van een strafbaar feit minderjarig was. Recente rapporten van deskundigen, verklaringen van omgeving, etc. kunnen hierbij van belang zijn.

Het is belangrijk dat u al deze voor de belangenafweging relevante factoren met uw advocaat bespreekt alvorens u een zienswijze indient. U hebt namelijk slechts 1 kans om een zienswijze in te dienen. Het indienen van zienswijze is de eerste stap nadat u een brief van het COVOG heeft ontvangen met daarin de mededeling dat zij voornemens is om uw VOG af te wijzen.

Indien u na het indienen van de zienswijze een besluit ontvangt waarin uw VOG is afgewezen heeft u nog de mogelijkheid om in bezwaar en in beroep te gaan. In sommige gevallen – indien er sprake is van een spoedeisend belang voor uw VOG – is het verstandig om direct een voorlopig oordeel van de rechter te vragen. Dit verkort de termijn aanzienlijk.

VOG-advocaat

De VOG-procedure bij het COVOG is ingewikkeld en kan lang duren. Wilt u de kans op het afgeven van een VOG vergroten, laat u dan altijd bijstaan door een gespecialiseerde VOG-advocaat van Grebbe advocatuur

 

 

Problemen op het gebied van uw VOG?

Heeft u problemen met uw VOG en wilt u graag hulp? Als deskundig en zeer gedreven advocaat sta ik u bij. Bel 0317-740 249, of Neem direct contact op!