Bestuursrecht

In het bestuursrecht staan besluiten van de overheid centraal. Op het nemen van deze besluiten van de overheid zijn eigen regels van toepassing. Vaak is de AWB (Algemene Wet Bestuursrecht) van toepassing. Hoe deze besluiten genomen worden, maar ook hoe er actie wordt ondernomen, hoe men reageert op klachten van de burgers, alles is van belang in het bestuursrecht. De algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn namelijk altijd van toepassing op besluiten van de overheid.

Deze besluiten kunnen ingrijpende gevolgen voor u hebben. Zo kan de gemeente – indien u bijvoorbeeld een uitkering heeft op grond van de participatiewet – besluiten dat uw uitkering wordt ingetrokken omdat u zich bijvoorbeeld niet aan de informatieplicht zou hebben gehouden. In het bovenstaande geval kan de gemeente de uitkering niet alleen stopzetten, maar ook intrekken met terugwerkende kracht zodat u een flink bedrag dient terug te betalen. Daarnaast kan de gemeente ook nog een boete opleggen. Er worden dan drie besluiten genomen. Tegen al deze besluiten kunt u binnen 6 weken na de datum van het besluit in bezwaar gaan. Maar let op! Tegen sommige besluiten is geen bezwaar mogelijk. in die procedure wordt de mogelijkheid geboden na een ontwerpbesluit een zienswijze in te dienen. De overheid kan dan met de naar voren gebrachte zienswijze rekening houden wanneer het definitieve besluit wordt genomen. Als u een zienswijze indient lijkt het te gaan om een informele procedure, maar niets is minder waar! Er gelden hier net zo goed strikte regels en dezelfde voorwaarden die worden toegepast in het bezwaar. Neemt u daarom altijd een advocaat in de arm. Grebbe advocatuur is gespecialiseerd in het bestuursrecht en kan snel schakelen.

Mocht het bezwaar worden afgewezen dan heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan. In veel gevallen komt u dan bij de bestuursrechter bij de rechtbank uit. Grebbe advocatuur heeft dagelijks te maken met personen die in beroep of bezwaar willen tegen een door de overheid genomen besluit. Het is van groot belang dat u direct actie onderneemt zodra u een negatief besluit ontvangt van de overheid waar u het niet mee eens bent.

Grebbe advocatuur adviseert en procedeert onder meer over handhaving van de inspectie, dwangsommen opgelegd door de overheid, intrekken uitkeringen, weigeren toewijzen uitkeringen, intrekken of weigeren van vergunningen etc. Grebbe advocatuur kan een inschatting maken van de kansen in een procedure.  Mocht het nodig zijn dan kan Grebbe advocatuur altijd een voorlopige voorziening voor u aanvragen.  Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd / gevorderd bij de Afdeling bestuursrecht van een rechtbank.

Gebieden binnen het bestuursrecht

Het bestuursrecht is een verzamelnaam van een aantal rechten. Hieronder behandel ik een aantal rechten en waarin ik u kan helpen.

 • Bestemmingsplannen
 • Bestuurlijke dwangsommen
 • Bestuursdwang
 • Bouwvergunningen
 • Contracten tussen overheid en privaatrechtelijke partijen
 • Exploitatieplannen en vergunningen
 • Handhaving
 • Milieuvergunningen en ontheffingen
 • Monumenten
 • Nadeelcompensatie
 • Omgevingsrecht (Wabo)
 • Onteigeningsrecht
 • Planschade
 • Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad ex artikel 6:162 BW
 • Ruimtelijke ordening
 • Subsidies
  Uitkeringen (participatiewet, IOAW, WIA, IOW, IOAZ, AOW)
 • Vrijstellingen
 • Wet Bibob
 • Wet openbaarheid Bestuur (WOB)

 

Problemen op het gebied van bestuursrecht?

Heeft u problemen op het gebied van bestuursrecht en wilt u graag hulp? Als deskundig en zeer gedreven advocaat sta ik u bij. Bel 0317-740 249, of Neem direct contact op!