Belangenverstrengeling

Bij het aannemen van zaken wordt op basis van door de (kandidaat-)cliënt aan te leveren en uit openbare registers op te vragen informatie over de (kandidaat-)cliënt zelf en eventuele wederpartij(en) en/of belanghebbende(n) vastgesteld of er binnen het kantoor een verstrengeling of tegenstrijdigheid van belangen zou kunnen ontstaan. Bij het onvoldoende parallel lopen dan wel tegenstrijdigheid van belangen kan Grebbe Advocatuur de zaak niet in behandeling nemen dan wel, bij latere ontdekking, gehouden zijn de behandeling te staken.

Het weigeren of afstoten van een zaak geeft de (kandidaat-)cliënt nimmer enige aanspraak op schadevergoeding. In het geval de behandeling van een zaak aangevangen was, maar gestaakt dient te worden vanwege een verstrengeling of tegenstrijdigheid van belangen die aan de cliënt bekend was dan wel geacht kon worden bekend te zijn, kan Grebbe Advocatuur aanspraak maken op volledige vergoeding van het honorarium. Eventueel gemaakte externe kosten (zoals kosten van uittreksels, griffierechten) dienen ook als het kantoor niet (langer) kan optreden door de (kandidaat-)cliënt vergoed te worden. Vaak kunnen opvolgende advocaten van de aan de gemaakte kosten verbonden tegenprestaties profiteren.

Indien een aan Grebbe Advocatuur verbonden advocaat of andere jurist of medewerker nevenactiviteiten ontplooit die relevant zijn voor de praktijkuitoefening, zal dat vermeld worden op deze website bij de persoonlijke profielen.